Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hendriks-Pennings VOF verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dedierenwinkel@upcmail.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Hendriks-Pennings VOF verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Hoe lang we gegevens bewaren

Hendriks-Pennings VOF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze

bewaartermijn(en) zijn: ...

Delen met anderen

Hendriks-Pennings VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Hendriks-Pennings VOF gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via

deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dedierenwinkel@upcmail.nl. Om uw

identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hendriks-Pennings VOF zal zo snel

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.dedierenwinkelhendriks.nl Telefoonnummer:

0031492464744 Bedrijfsadres: Koppelstraat 66 5741GD Beek en Donk

Beveiliging

Hendriks-Pennings VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via dedierenwinkel@upcmail.nl